Hệ thống văn bản quản lý NHCN “Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh

Hệ thống công cụ phục vụ công tác quản lý NHCN “Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh” do Phòng Kinh tế – Hạ tầng ban hành vào ngày 30/11/2023. Hệ thống công cụ bao gồm các văn bản:

  • Quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng NHCN “Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh”;
  • Quy chế sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm mang NHCN “Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh”;
  • Quy trình kiểm soát việc sử dụng và chất lượng sản phẩm mang NHCN “Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh”;
  • Hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động quản lý NHCN “Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh”;
  • Mô hình tổ chức quản lý NHCN “Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh”.

Nội dung văn bản cụ thể:

Share:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *