Posted in HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ NHCN TIN KHÁC

Hệ thống văn bản quản lý NHCN “Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh

Hệ thống công cụ phục vụ công tác quản lý NHCN “Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh” do Phòng Kinh tế – Hạ…

Đọc tiếp
Posted in HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ NHCN TIN KHÁC

Bộ tiêu chí sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận“Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh” dùng cho sản phẩm tôm càng xanh

Bộ tiêu chí sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh” dùng cho sản phẩm tôm sú do…

Đọc tiếp
Posted in HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ NHCN TIN KHÁC

Bộ tiêu chí sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận“Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh” dùng cho sản phẩm tôm thẻ

Bộ tiêu chí sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh” dùng cho sản phẩm tôm sú do…

Đọc tiếp
Posted in HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ NHCN TIN KHÁC

Bộ tiêu chí sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận“Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh” dùng cho sản phẩm tôm sú

Bộ tiêu chí sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh” dùng cho sản phẩm tôm sú do…

Đọc tiếp
Posted in HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ NHCN TIN KHÁC

Quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh” dùng cho sản phẩm tôm hữu cơ (tôm sú, tôm thẻ, tôm càng xanh) của hai xã Long Hòa – Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Tôm hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh” do Chủ sở hữu NHCN “Tôm hữu…

Đọc tiếp